TAŞIMA HUKUKU * MALIN YERİNDE TESLİMİ * ANTREPO ÜCRETİ

Fransa’dan Türkiye’ye taşınan eşyanın taşınmasına CMR kuralları uygulanacaktır. Gönderilen malın gümrükte değil yerinde teslim edileceği belirlendiğinden, gönderilenin antrepo ücretinden sorumlu olacağı düşünülemez.

TAŞIMA HUKUKU * MALIN YERİNDE TESLİMİ * ANTREPO ÜCRETİ
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2013 / 11320 K: 2013 /15946 T: 18/09/13

 

Davacı vekili, davalının ithal ettiği emtianın 19.06.2003 tarihinde müvekkilinin antreposuna alındığını, 19.06.2003 ile 28/11/2007 tarihleri arasında tahakkuk eden 30.130, 00 TL ardiye ücretinin davalıdan talep edilmesine rağmen ödenmemesi nedeniyle davalı hakkında ircaa takibine geçildiğini, icra takibinin davalının haksız itirazı nedeniyle durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili dava konusu emtianın müvekkili kuruma ait olduğunun tespit edilemediği, müvekkile tarafından davacıya malların saklanması konusunda herhangi bir talimat verilmediği, davacının müvekkiline muhafaza edilen malla ilgili bildirimde bulunmadığı, davacının kötü niyetli olduğunu savunarak davanın reddini ve kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu emtianın dava dışı firma tarafından davalı ile aralarındaki sözleşme gereği, davalıya gönderildiği, emtianın Fransa’dan Türkiye’ye taşınması sebebiyle CMR hükümlerinin uygulanması gerektiği, dava dışı firma ile davalı arasında yapılan sözleşme gereği, gönderici firmanın gönderdiği emtiaların davalıya gümrükte değil, Elmadağ’da teslim ücretinden sorumlu tutulamayacağı gerekçesi ile davanın reddine, davalının kötü niyet tazminatı talebininde koşulları oluşmadığından reddine karar vermek gerekmiştir.

Kararı, taraf vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre; taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05, 90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına aşağıda yazılı bakiye 05, 90 TL ile temyiz, ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 18.09.2013 tarihinde oy birliği ile karar verildi.