TAŞIMA HUKUKU * TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

Taşınan yükün özelliği de dikkate alındığında, yükün sağlıklı taşınabilmesi ve hasar görmemesi için gerekli tedbirleri almayan taşıyıcının tam kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

TAŞIMA HUKUKU * TAŞIYANIN SORUMLULUĞU
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2012/17577 K: 2013/18544 T: 23/10/13

 

Yeni Ticaret Kanunu'nun 876.maddesinde de aynı hüküm bulunmaktadır.

 

Davacı vekili, müvekkili şirkete nakliyat emtia sigorta poliçesiyle sigortalı bulunan iş makinasının davalı nakliyat şirketi olan taşıyanın aynı zamanda maliki bulunduğu araç ile İstanbul'dan Zonguldak'a taşınması sırasında davalı sürücünün kusuruyla meydana gelen trafik kazası sebebiyle hasarlandığını, davalı taşıyana ait aracın davalı G.Sigortası A.Ş.'ye yurtiçi taşıyıcı sorumluluk sigortası ile sigortalı olduğunu, tespit edilen 50.608, 84 TL hasar bedelinin davacı tarafından sigortalısına ödendiğini ileri sürerek, 50.608, 84 TL'nin temerrüt faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı E.Turizm Gıda İnş. Nkl. Dış Tic. Ltd. Şti. vekili, kazanın demiryolu köprüsünün gabarisinin düşük olması sebebiyle meydana geldiğini, istiab haddi ve gabarinin aşılmadığını, iş makinasının kamyona yüklenmesinin gönderen tarafından yapıldığını, bu durumda taşıyıcının sorumluluğunun ortadan kalktığını, araç sürücülerinin yoğun trafikte köprünün gabari levhasını göremeyeceklerini, kusurun KTK'nın 86.maddesi gereğince TCDD ve Zonguldak Belediyesi'nde olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı G.Sigorta vekili, davalı E. Turizm Gıda İnş. Nkl. Dış Tic. Ltd. Şti ‘nin nakliyelerinde meydana gelecek hasar ve ziyaların 30.000, 00 TL sigorta bedeliyle sigorta himayesine alındığını, kamyon klozuyla verilen teminatlarda istiab haddini aşan, gabari dışı yüklemelerin sigorta kapsamına dahil olmadığını, yükleme/boşaltma hasarları ile emniyeti suistimal hasarlarında muafiyet uygulanayacağını savunmuştur.

Diğer davalı yargılamaya katılmamış, davaya cevaplarını bildirmemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, yükte meydana gelen hasardan davalı sürücünün %40 oranında kusurlu bulunduğu, toplam hasar bedelinin 42.888, 42 TL olduğu gerekçesiyle; davanın kısmen kabulüne 17.153, 39 TL‘nin temerrüt faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, nakliyat emtia sigorta poliçesi uyarınca ödenen bedelin rücuen tahsili istemine ilişkin olup mahkemece, yükte meydana gelen hasardan davalı sürücünün %40 oranında kusurlu bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK'nın 781. maddesi uyarınca “taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müddet içinde; uğradığı ziya ve hasardan mesuldur.” Taşıyıcı ancak anılan maddenin 2.fıkrasında sayılan hallerin varlığı halinde sorumluluktan kurtulabilir.

Somut uyuşmazlıkta, sigortalı iş makinesının taşınması sırasında demiryolu köprüsüne çarpması suretiyle meydana gelen kazada davalı taşıyıcının, malın emniyetle taşınmasını sağlamak üzere her türlü tedbiri alması, hatalı yüklemeye karşı çıkması gerektiğinden, basiretli bir taşıyıcıdan beklenen davranışta bulunmaması nedeniyle davalının sorumluluğunun bulunduğunun kabulü gerekir. Yani taşıyıcının yükün sağlıklı taşınabilmesi ve hasara uğramaması için yükleme ve istiflemeyi basiretli bir taşıyıcı gibi gözetmesi, hatalı bir yükleme varsa buna karşı çıkması, yükün yüksekliğiyle birlikte aracın yüksekliğini, geçilecek yerlerdeki yükseklik sınırını kontrol etmesi ve yükün güvenli taşınabilmesi için gereken her türlü tedbirleri alması gerekmektedir.Bu suretle, davalı taşıyıcının özen yükümlüğünü gereği gibi yerine getirmediği, olayda tam kusurlu olduğu kabul edilerek karar verilmesi gerekirken hasardan davalı sürücünün %40 oranında kusurlu bulunduğu yönündeki kabul doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine 23.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.