TEBLİGAT USULÜ • TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ

Temyiz dilekçesi tebliğ edilmeden ve dilekçeye cevap süresi beklemeden Yargıtay’a dosya gönderilemez.

TEBLİGAT USULÜ • TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E: 2013/86 K: 2013/2100 T: 03/04/13

 

KARAR

 

Tebligat Kanunu'nun 17.maddesi ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 26. maddesine göre bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler o yerde bulunmadıkları takdirde, tebliğ o yerdeki daimi memur veya müstahdemlerden birine yapılır.

Somut olayda asıl ve birleşen davada davacılar vekiline gerekçeli karar ile asıl ve birleşen davada davalı vekilinin temyiz dilekçesi “daimi sekreter.....” imzasına tebliğ edilmiştir. Vekilin adreste bulunmadığının tespiti

yapılmadan çalışana yapılan tebligat usulsüz olup, asıl ve birleşen davada davacılar vekiline gerekçeli kararın ve asıl ve birleşen davada davalı vekilinin temyiz dilekçesinin Tebligat Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tebliği ile temyiz süresinin beklenilmesinden ve asıl ve birleşen davada davacılar vekilinin kararı temyiz etmesi halinde ise temyiz dilekçesinin asıl ve birleşen davada davalı vekiline tebliği ile cevap süresi beklenildikten sonra incelenmek üzere, Dairemize gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.