TEDAVİ GİDERLERİ • TRAFİK KAZALARINDAN DOLAYI TEDAVİ GİDERLERİNDEN SGK'NIN SORUMLULUĞU

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

TEDAVİ GİDERLERİ • TRAFİK KAZALARINDAN DOLAYI TEDAVİ GİDERLERİNDEN SGK'NIN SORUMLULUĞU

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2011/6413 K: 2011/9823 T: 30/06/11

 

Davacı kurum, itirazın iptali, takibin devamını ve %40 icra inkar tazminatı verilmesini istemiştir.

 

Mahkemece, uyulan bozma ilamı doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davacı Kurum ve davalı Sigorta Şirketi vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakim tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava, 14.07.2003 tarihli trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan tedavi gideri ve geçici iş göremezlik ödemelerinden oluşan sosyal sigorta yardımlarının davalı Sigorta Şirketinden tahsili istemine ilişkindir.

a) Dairemizin 23.09.2010 günlü bozma ilamı ile; davalı Sigorta Şirketinin, birleşerek gelen dava dosyasına ilişkin olarak, davalı Kurumca gönderilen ödeme yazısı üzerine 16.03.2005 tarihinde 1.807.00 TL.lik ödeme iddiasında bulunması nedeniyle, anılan ödeme olgusunun usulünce araştırılarak varılacak sonuca göre karar verilmesi yönünde bozma yapıldığı halde; bu yönde hiçbir araştırma ve değerlendirme yapılmaksızın ve bozma kararının gereği de yerine getirilmeksizin karar tesisi isabetli görülmemiştir.

b) Öte yandan, bazı maddeleri dışında 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 59 .maddesiyle değişik 2918 sayılı Kanunun 98.maddesindeki “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının %15'ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığı'nca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14.maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer...” 6111 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesindeki, “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanun'un 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20'sin den fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı'nın yükümlülükleri sona erer.” düzenlemeleri, -bozma sonrası yürütülecek yargılama sırasında birlikte nazara alınarak yapılacak değerlendirme ve araştırma sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacı Kurum ile davalı Sigorta Şirketinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.