TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE TESİS EDİLEN İRTİFAK HAKKININ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE NEDEN OLACAĞI

Arazi niteliğindeki taşınmazın net geliri esas alınarak değeri saptanmalıdır. TEK Genel Müdürlüğü lehine tesis edilen irtifak hakkı taşınmazın değerini düşürür.

TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE TESİS EDİLEN İRTİFAK HAKKININ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE NEDEN OLACAĞI

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2013/798 K: 2013/5169 T: 25/03/13

 

Dava, 4650 Sayılı Kanun'la değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-nu'nun 10.maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

 

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arazi niteliğindeki taşınmazlara net gelirleri esas alınarak değerlerini tesbit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenle davalı vekilinin tüm davacı idare vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. Şöyle ki;

Dava konusu taşınmazlardan 1050 parselin tapu kaydında mevcut TEK Genel Müdürlüğü lehine tesis edilmiş olan irtifak hakkından dolayı taşınmazda meydana gelen değer düşüklüğünün, tespit edilen bedele etki ve oranı hususunda raporu hükme esas alınan bilirkişi kurulundan ek rapor alınmadan eksik inceleme ile fazla bedel tespiti;

Doğru görülmemiştir.

Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalı peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.