TEMYİZ İNCELEMESİ

Temyiz dilekçeleri tebliğ olunmuş ise, tebliğ belgesi; tebliğe çıkarılmış ve parçaları bulunamıyor ise, tebliğ tarihleri PTT Müdürlüğü’nden sorularak alınacak cevap veya mahkemedeki kayıt ve belgeler incelenerek tebliğ tarihleri saptanıp, bu konuda düzenlenecek belgenin dosyaya eklenmesi; ancak tebligat yapılmamış ise, usulünce yapılıp; temyize cevap süresinin beklenmesi; ayrıca, dava dosyasının 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi atfıyla HUMK’un 433/3. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğine uygun olarak tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi pusulasına bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.

TEMYİZ İNCELEMESİ
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E: 2013/ 8261 K: 2013 / 11398 T: 10/12/13

 

KARAR

 

Temyiz incelemesi yapılabilmesi için;

1- Mahkeme hükmünün H.'e usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği görüldüğünden ilgilisini usulünce tebligat yapılıp, gerekli temyiz süresinin beklenmesi;

2- Yine Mahkeme hükmünün davalı S.'a tebliğine dair belgenin dosyada bulunmadığı gözlendiğinden,

Hüküm tebliğ olunmuş ise, tebliğ belgesi; tebliğe çıkarılmış ve parçası bulunamıyor ise, tebliğ tarihi PTT Müdürlüğünden sorularak, alınacak cevap veya mahkemedeki kayıt ve belgeler incelenerek tebliğ tarihi saptanıp, bu konuda düzenlenecek belgenin dosyaya eklenmesi; ancak tebligat yapılmamış ise, usulünce yapılıp; gerekli temyiz süresinin beklenmesi;

3- Davalı Z. Mirasçılarını gösterir nüfus aile kayıt örneğinin,

4- B. vekili Av. F.'in temyiz dilekçesi aslının,

5- H. vekilinin temyiz istemi bulunduğu, ancak temyiz harcı alındığına ilişkin dosyada makbuz bulunmadığı anlaşıldığından, varsa temyiz harcı makbuzu alındı belgesinin, yoksa davalı vekiline temyiz harcını yatırması için önel verildiğine ve belirtilen süre içinde yatırılmadığı takdirde temyiz isteminden vazgeçmiş sayılacağı ihtarını içerir muhtıra gönderilmeli, ilgili muhtıra parçası eklenmesi, verilen önel süresinin beklenmesi,

6- Temyiz dilekçelerinin diğer taraflara tebliği edildiğine dair tebligat parçalarının bulunmadığı gözlemlendiğinden,

Temyiz dilekçeleri tebliğ olunmuş ise, tebliğ belgesi; tebliğe çıkarılmış ve parçaları bulunamıyor ise, tebliğ tarihleri PTT Müdürlüğü'nden sorularak alınacak cevap veya mahkemedeki kayıt ve belgeler incelenerek tebliğ tarihleri saptanıp, bu konuda düzenlenecek belgenin dosyaya eklenmesi; ancak tebligat yapılmamış ise, usulünce yapılıp; temyize cevap süresinin beklenmesi; ayrıca, dava dosyasının 6100 Sayılı Kanun'un geçici 3. maddesi atfıyla HUMK'un 433/3. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğine uygun olarak tarih ve işlem sırasına göre düzenlenip, dizi pusulasına bağlandıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Değinilen eksiklikler giderilmek üzere, dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine 10.12.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.