TEMYİZDE KESİNLİK SINIRI KAMU DÜZENİNDENDİR • İŞ AKDİNİN FESHİNDE DİSİPLİN KURULU KARARININ 6 GÜNLÜK YASAL SÜREDEN SONRA VERİLMESİ

Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde, kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir. Davacının iş akdinin dosyaya sunuluna savunmadan çok sonra disiplin kurulu kararıyla feshedildiği anlaşılmakla, 6 günlük hak düşürücü sürenin geçtiği gözetilmeksizin kıdem ve ihbar tazminatının kabulü yerine reddin karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

TEMYİZDE KESİNLİK SINIRI KAMU DÜZENİNDENDİR • İŞ AKDİNİN FESHİNDE DİSİPLİN KURULU KARARININ 6 GÜNLÜK YASAL SÜREDEN SONRA VERİLMESİ
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2010/50081 K: 2013/8209 T: 07/03/13

 

A)    Davacı İsteminin Özeti:

 

Davacı, iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ücreti, bayram ve genel tatil ücreti ve kötü niyet tazminatı alacaklarını istemiştir.

B)    Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davanın reddini istemiştir.

C)    Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D)    Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Davalı temyiz itirazları bakımından yapılan incelemede;

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'n 5.maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. 6100 Sayılı HMK geçici 3.Madde 1.Fıkrasına göre; ‘'Bölge adliye mahkemelerinin, 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Kanunun geçici 2.maddesi uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun'un temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam oluhur.” 2. Fıkrasına göre; Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanun'un 26.09.2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. Müdde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar HUMK'un 427/2.maddesi uyarınca temyiz edilemez.

Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu edilen taşınır malın veya alacağın değeri dikkate alınır. Faiz, icra (inkar) tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderleri hesaba katılmaz.

Birleştirilen davalarda, temyiz sınırı her dava için ayrı ayrı belirlenir.

İhtiyati dava arkadaşlığında, temyiz sınırı her dava arkadaşının davası için ayrı ayrı belirlenir.

Karşılık davada, temyiz sınırı asıl dava ve karşılık dava için ayrı ayrı belirlenir.

Tespit davalarında, temyiz sınırı tespit davasının öncüsü olduğu eda davasının miktar ve değerine göre belirlenir.

Temyiz sınırından fazla bir alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, hükümde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü temyiz sınırını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir.

Alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde, kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul'unun 06.06.1975 gün ve 1975/6-8 sayılı İçtihadında, “5521 Sayılı Yasada açık düzenleme olmamakla birlikte, bu yasanın 15. maddesindeki düzenleme gereği HUMK'un 427. maddesindeki kesinlik sınırının iş mahkemelerinde verilen kararlarda da uygulanması gerektiği, grup halinde açılan davaların salt iş mahkemelerine özgü bir dava türü olmadığı, bu nedenle seri olarak açılan davalarda her dosya için kesinlik sınırına bakılması gerektiği” açıkça belirtilmiştir.

Dosya içeriğine göre temyize konu edilen miktar 1.290.10 TL olduğundan karar tarihi itibariyle 1.430.00 TL.kesinlik sınırı kapsamında kaldığından davalının temyiz isteminin HUMK'un 427/2, 432/4 maddeleri, uyarınca REDDİNE,

2- Davacı temyizi açısından yapılan incelemede;

a)    Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-rektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

b)    Davcının iş akdinin dosyaya sunulan 02.05.2003 tarihli savunmadan sonra 26.05.2003 tarihli disiplin kurulu kararıyla feshedildiği anlaşılmakla altı günlük hak düşürücü sürenin geçtiği gözetilmeksizin kıdem ve ihbar tazminatının kabulü yerine reddine karar verilmesi, hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:

Dosya içeriğine göre temyize konu edilen miktar 1.290.10 TL.olduğun-dan karar tarihi itibariyle 1.430.00 TL.kesinlik sınırı kapsamında kaldığından davalının temyiz isteminin HUMK'un 427/2, 432/4 maddeleri, uyarınca REDDİNE, nisbi temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine; Davacı temyizi yönünden kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine 07.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.