TEREKE MALLARININ KORUNMASI - YERLEŞİM YERİ HAKİMİ

Miras bırakanın yerleşim yeri hakimi istem üzerine veya resen tereke mallarının korunması için gerekli önlemleri alır. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Huzurevi adresi yerleşim yeri adresi olarak kabul edilemez.

TEREKE MALLARININ KORUNMASI - YERLEŞİM YERİ HAKİMİ
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2012/15032 K: 2012/14410 T: 19/12/12

 

Dava, tereke mallarının korunması istemine ilişkindir.

 

Mazgirt Sulh Hukuk Mahkemesince; müteveffanın son ikametgahının “İsmet İnönü Mah. ... / Tunceli” olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Tunceli Sulh Hukuk Mahkemesi ise, müteveffanın mernis adresinin Huzurevi adresi olduğu, huzurevine girmeden önceki son ikametgah adresinin “Eltihatun Mah. ... Mazgirt / Tunceli” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik yönünde hüküm kurmuştur.

TMK'nın 589. maddesine göre; “Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi, istem üzerine veya resen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır.”

Aynı Yasa'nın 19.maddesine göre yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. 22.maddeye göre ise, bir öğretim kuru-muna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.

Somut olayda, müteveffanın Tunceli Merkez olan mernis adresi, huzurevi adresi olup, huzurevine girmeden önceki son ikametgah adresi “Elti-hatun Mah. ... Mazgirt/Tunceli” dir. Buna göre uyuşmazlığın Mazgirt Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülerek sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK'nın 21.ve22.madde-leri gereğince Mazgirt Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 19.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.