TERK NEDENİYLE BOŞANMA • KUSUR • NAFAKA

Terk nedeniyle gerçekleştirilen boşanmada kusurun davalıda olduğu kabul edilir. Bu nedenle kusurlu olan kadın yararına yoksulluk nafakası takdir edilemez.

TERK NEDENİYLE BOŞANMA • KUSUR • NAFAKA
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2012/14506 K: 2013/1327 T: 22/01/13

 

1-Dosyadaki    yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

 

2-Mahkemece    davalı kadının usulüne uygun ihtar tebliğine rağmen haklı bir sebep olmadığı halde ortak konuta dönmediği kabul edilmiş ve tarafların Türk Medeni Kanunu'nun 164. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiştir. Terk nedeniyle boşanmaya karar verildiği takdirde; boşanmaya sebep olan olaylarda kusurun tamamen davalıda olduğu kabul edilir. Hal böyleyken; boşanmada tamamen kusurlu olan davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi gereğince yoksulluk nafakasına hükmolunması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda (1) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.