TİCARİ SIR

Bir şirket çalışanını bünyesine katıp diğer firmanın sırlarından yararlanmak haksız rekabete konu olabilir.

TİCARİ SIR

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2011/1856 K: 2013/2600 T: 14/02/13

 

Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde 2000 008132 nolu “stadyum koltuğu” konulu endüstriyel tasarım tescil belgesi sahibi olduğunu, bu ürün tasarımının sahibinin davalı B.D. olduğunu, bu davalının uzun yıllar müvekkili şirkette çalıştığını ve tasarım tescil işlemlerini müvekkiline vekaleten yerine getirdiğini, daha sonra kendi isteği ile işten ayrıldığını ve diğer davalı şirkette genel müdür olarak işe başladığını, davalının müvekkilinin tescilli tasarımına konu ürünlerin benzerlerini üretmek üzere Çin'deki kalıpçı firmaya sipariş verdiğini, müvekkili şirket yetkilisinin üretim bandında müşahede ederek fotoğraflarını çektiğini, bu durumun müvekkilinin tasarım tescilinden doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek davalının müvekkiline ait tasarımlara yönelik tecavüzünün tespitini ve önlenmesini, 2.000 TL. maddi 40.000 TL. manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı B.D. 1991/2008 yılları arasında davacı iş yerinde çalıştığını ve emekli olduğunu, davacı iş yerinde çalışırken yurt dışında gezdiği fuarlarda gördüğü stadyum koltuklarının yurt içinde üretilmesi konusunda öncü kimliğinin bulunduğunu, bu ürünlerin uzun yıllardır piyasada bilindiğini ve kullanıldığını, iddiaların aksine diğer davalı şirkette hiçbir zaman çalışmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Davalı-karşı davacı şirket vekili, asıl davanın reddini talep etmiş, karşı davasında ise, davacının dayandığı tasarım tesciline konu ürünlerin yeni ve ayırt edici olmadığını, uzun yıllardır yurt içinde ve yurt dışında stadyum koltuklarının bilindiğini ve kullanıldığını, ileri sürerek davacı adına 2000 008132 no.ile tescilli bulunan plastikten mamul stadyum koltuğu konulu endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, 554 sayılı KHK'nın 6. maddesi gereğince davacının tasarım başvuru tarihinden önce tescile konu tasarımın aynısının kamuya sunulması nedeniyle tasarımın yeni olmadığı, tasarımın hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün sonuçlarının geçmişe etkili olması nedeniyle asıl davanın dayanağı kalmadığından, tasarım haklarına tecavüz ve buna bağlı diğer taleplerinde reddine karar verilmesi gerektiği, davalı BD.'nin kamusal alana giren tasarımı, UEFA ve FİFA kriterleri, teknik şartnamede belirtilen ölçülere göre oluşturmasının haksız rekabet oluşturmayacağı, gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı dava yönünden ise davacı - karşı davalı adına tescilli 2000 008132 nolu tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Asıl dava, tasarım tesciline tecavüzün tesbiti, önlenmesi, maddi ve manevi tazminat ile davalı B.D. davacı şirkette üretim müdürü iken, davalı şirkette genel müdür olarak çalışmaya başladıktan sonra ürünün taklit kalıbını davacı şirketinde iş yaptırdığı Çin'deki şirkete yaptırması nedeniyle oluşan haksız rekabetin önlenmesi istemine, karşı dava ise davacıya ait tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Her ne kadar mahkemece yapılan yargılama sonucu davacıya ait tasarımın yenilik ve ayırt edicilik niteliği bulunmadığından hükümsüzlüğüne karar verilmesinde bir isabetsizlik yok ise de, davacı tarafın, davalı şirketin diğer davalı B.D. vasıtasıyla kendisine ait imalat ve ticaret sırlarından haksız yere faydalanmasının TTK'nın 56 ve devamı maddeleri uyarınca haksız rekabet teşkil ettiğinden bahisle haksız rekabetin önlenmesi talebi tartışılıp değerlendirilmeden karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davacı - karşı davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı-karşı davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 990.00 TL. duruşma vekalet ücretinin davalı karşı davacılardan alınarak davacı karşı davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 14.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.