TRAFİK HASARI * HASARIN İSPATI * ZARARIN HESABI

Trafik polisinin düzenlediği kaza tespit tutanağında aracın hasarlı durumu belirlenmiş olup, dosyaya sunulan fotoğraflarda da aracın hasarlı durumu görülmektedir. Bu durumda fatura ve diğer delillerin sunulmadığı gerekçesiyle hasarın ispatlanmadığı sonucuna varılması doğru olmamıştır. Mevcut delillere göre makul bir tazminata hükmedilmelidir.

TRAFİK HASARI * HASARIN İSPATI * ZARARIN HESABI
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2013/15116 K: 2013/15956 T: 18/11/13

 

Davacı vekili, trafik kazası sonucu müvekkiline ait araçta meydana gelen hasar bedelini, aracın kasko sigortacısı olan davalıdan talep etmiş, mahkemece davacı tarafından hasara iişkin fatura ve diğer delillerin su-nulmaması nedeniyle ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir.

 

Oysa, dosya kapsamında bulunan trafik polislerince tanzim edilen kaza tespit tutanağında, aracın yol kenarındaki dereye düşerek hasar-landığı belirtilmiş ve aracın hasarlı bölgeleri tutanakta gösterilmiştir. Bununla birlikte, davacı tarafça aracın hasarlı halini gösteren fotoğraflar da dosyaya sunulmuştur. Kaldı ki, araçtaki hasarın tam olarak tespitinin mümkün olmaması halinde dahi 818 sayılı BK'nın 42.ve 43. maddeleri (8102 sayılı TBK'nın 51. Ve 52.maddeleri) hükümleri de gözetilerek makul bir tazminata hükmedilmesi mümkündür.

Bu durumda mahkemece, dosyada mevcut belgelere göre aracın tamirinin ekonomik olup olmadığı, ekonomik ise tamir bedelinin, ekonomik değilse aracın kaza tarihi itibariyle 2. El piyasa rayiç değerinden sovtaj bedelinin mahsubu ile gerçek zarar miktarının belirlenmesi için hasar uzmanı bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 18.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.