TRAFİK KAZASINDA ÖLÜM * KARDEŞİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Trafik Kazasında ölen kişinin kardeşlerine manevi tazminat verilmelidir. Burada davacı kardeşlerin yaşlarının küçük olması sonucu değiştirmez.

TRAFİK KAZASINDA ÖLÜM * KARDEŞİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2009/8529 K: 2010/5122 T: 29/04/10

 

1-    Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerekti-rici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

 

2-    Diğer temyiz itirazına gelince; dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemlerine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar davacılar tarafından temyiz olunmuştur.

Davacılardan F. ile B. ağabeyleri R'nin davalı M. sürücüsü olduğu aracın çarpması nedeniyle ölümünden dolayı manevi tazminat istemişlerdir. Yerel mahkemece davacı kardeşlerin yaşlarının küçük olması nedeniyle elem ve ız-dırap duymalarına olanak bulunmadığı gerekçesiyle istemleri reddedilmiştir.

Borçlar Yasası'nın 47. maddesi gereğince yargıç, adam öldüğü takdirde ölenin aile bireylerine hak ve adalete uygun bir tutarda manevi tazminat ödenmesine karar verebilir.

Davacılardan F. ve B. ölenin kardeşleri olup aile bireyleri arasında yer almaktadırlar. Yasada aile bireylerinin yaşı tazminat takdiri için bir koşul olarak belirtilmediğinde, adı geçen davacıların da ölüm olayından dolayı elem ve ızdı-rap duymaları kaçınılmazdır. Onların yaşlarının küçük olması, kardeşlerinin ölümünden dolayı manevi yönden etkilenmedikleri anlamına gelmez.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davacılar F. ve B. yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olma-

yan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın 2 no'lu bentte gösterilen nedenle davacılardan F. ve B. yararına BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 29.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.