TÜKETİCİ HUKUKU • AYNEN İFA • AYIPLI OTONUN DEĞİŞTİRİLMESİ • DEĞER TESPİTİ

Takip konusu ilam gereğince ayıplı otonun misli ile aynen değiştirilmesi mümkün değilse, Ticaret Odası’ndan aracın değeri sorularak değer tespiti yapılmalıdır.

TÜKETİCİ HUKUKU • AYNEN İFA • AYIPLI OTONUN DEĞİŞTİRİLMESİ • DEĞER TESPİTİ
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2009/21507 K: 2010/3703 T: 18/02/10

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 

İİK’in 24. maddesi taşınır teslime ilişkin olup 24/4. madde hükmü taşınırın borçlu yedinde olmaması halini düzenlenmektedir. Buna göre taşınır borçlu yedinde bulunması ve taşınır malın değeri ilamda yazılı değilse veya çekişmeli ise icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. İİK’in 24/5. madde hükmü ise hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.

Somut olayda takibe konu ilamın hüküm bölümünde “ayıplı otonun ayıpsız misli ile değiştirilmesi aynen ifa mümkün değil ise İİK’in 24. maddesine göre işlem yapılması ön görülmüştür.”

Borçlu vekili 23.10.2008 tarihli dilekçe ile ilam konu olan aracın ellerinde bulunmadığını ve İİK’in 24. maddesinin uygulanarak aracın değerinin tespitini istediğine göre İcra Müdürünce aynen ifa mümkün olmadığından İİK’in 24/5. madde hükmü uyarınca Ticaret Odası’ndan aracın değerinin sorularak belirlenmesi gerekirken doğrudan bilirkişi marifeti ile değer tespiti yapılması doğru değildir.

O halde Mahkemece şikayetin kabulü ile İcra Müdürlüğü’nün İİK’in 24/5 hükmüne aykırı işleminin iptaline ve anılan madde hükmü doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmesi yerine bilirkişi incelemesi yaptırılarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’in 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 18.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.