TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLARIN SORUMLULUĞU * İŞÇİLİK ALACAKLARI

Organik bağ ya da birlikte istihdam gerekçesiyle tüzel kişi işveren şirketin ortaklarının da işçilik haklarından sorumlu olacağı sonucuna varılamaz.

TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLARIN SORUMLULUĞU * İŞÇİLİK ALACAKLARI
YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E: 2013/1587 K: 2013/7013 T: 18/04/13

 

Davalılar R.Ç. ve E. T.'nin temyizine gelince; Davacı, 2008 yılından itibaren davalılar E.T. ve R.Ç.'ın yetkilisi olduğu 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun hükümleri uyarınca faaliyet gösteren Özel G.Der-shaneleri unvanlı tüzel kişilik bünyesinde çalışma izni alınmak suretiyle öğretmen olarak çalıştığını, ücret ödemelerinde aksamalar ve gecikmeler olduğunu, ödenmeyen ücret ve diğer alacaklar için noter aracılığı göndermiş olduğu ihtarname ile ücretlerin ödenmesini aksi halde iş akdinin tek taraflı olarak fesih edilmiş sayılacağını bildirdiğini, herhangi bir ödeme yapılmadığını, iş akdinin haklı nedenle feshi olgusunun gerçekleştiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, yemek yardımı, ücret ve vergi iadesi alacaklarının tahsilini istemiştir.

 

Davalılar, davalılar E.T. ve R.Ç.' nin davalı dershanenin ortakları olduğunu, davalı dershanenin tüzel kişiliği haiz anonim şirket olduğunu, tüzel kişiliğin borcundan davalı ortakların sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığını, gerçek kişi davalılar açısından davanın husumetten reddi gerektiğini, 625 Sayılı Yasa uyarınca davacı ile birer yıllık sözleşme yapıldığını, ihtarnamede belirtilen haklı nedenle fesih sebebinin gerçekleşmediğini, davacının ilk yıllık sözleşmesinin süre bitimi nedeniyle son bulduğunu, kıdem tazminatı hakkı bulunmadığını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı ile davalı E.T. ve R. Ç. (Özel G. Dershanesi Kurucu Temsilcisi) arasında düzenlenmiş Özel Eğitim Kurumlarında Görev Alan Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmesi ve çalışma izin onayı, SGK hizmet dökümü ve eki işyeri unvan ve adres bilgileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü cevabi yazıları, somut ve tutarlı tanık beyanları da dikkate alındığında, davalı dershane ile diğer davalı şahısların faaliyet adreslerinin aynı olduğu ve davalı R.Ç.ve E.T.'in davalı dershanenin kurucu üye ve ortakları olduğu anlaşıldığından ve İş Kanunu hükümleri ile yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre birlikte istihdamın varlığı veya işverenler arasında fiili veya organic bağın varlığı halinde işverenlerin işçiye karşı birlikte sorumlu olmalarının gerekmesi nedeniyle dava konusu alacaklardan her üç davalının, davacının tüm çalışma süresinden birlikte sorumluluklarının bulunduğu, davacının ödenmeyen ücret alacaklarının bulunduğu ve fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacının davalı Özel G.Dershanecilik Basım Yayımcılık ve Özel Eğitim Sanayi Anonim Şirketi'nde öğretmen olarak gösterilen Rıza Ç. Ve Ercan T.'e yönelik davanın husumet yokluğundan reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre bu davalıların işin esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılar R.Ç. ve E.T.''ye iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalı şirketten alınmasına, 18.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.