UZUN YILLARA DAYANAN DEĞİŞİKLİKLER * ZIMNİ MUVAFAKAT

Uzun yıllardan beri bildiği duruma ses çıkarmayan mal sahibinin yapılan tadilatlara izin verdiği ve zımni muvafakatinin bulunduğu kabul edilmeli ve akde aykırılık sebebiyle açılan dava ret edilmelidir.

UZUN YILLARA DAYANAN DEĞİŞİKLİKLER * ZIMNİ MUVAFAKAT
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2010/14205 K: 2011/6059 T: 09/05/11

 

Dava, akde aykırılık ve işyeri ihtiyacı nedeni ile tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, işyeri ihtiyacı nedeni ile açılan davanın reddine, akde aykırılık nedeni ile açılan davanın kabulüne akde aykırılık nedeni ile kiralananın tahliyesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili, davalılar Fethi D...,O... D.....O.... .....Mobilya Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Davacı, dava dilekçesinde davalıların kiracı olduğu taşınmazı 01.06.1997 başlangıç tarihli sözlü kira akdi ile kiraladıklarını, davalıların davacının izni olmadan taşınmazın onaylı projesine aykırılık teşkil eden büyük tadilatlar yapıp kiralananın şeklini değiştirdiklerini, davalı tarafa 03.08.2009 tarihinde tebliğ edilen ihtarnamede verilen süre içerisinde de akte aykırılığın giderilmediğini ve davacının eşinin cep telefonu ve bilgisayar bayiliği işini yapacağını ileri sürerek kira sözleşmesine aykırılık ve işyeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalılar vekili kullanma amacına uygun yapılan değişiklerin 2000-2001 yıllarında yapıldığını, davacının yapılan bu tadilatlara muvafakat ettiğini, taraflar arasında daha önce görülüp sonuçlanan davaların yargılamaları sırasında da bu değişikliklerden haberdar olduğu gibi akrabalık ilişkisi nedeniyle defalarca alışverişe geldiği zamanlarda da durumu gördüğünü, kira bedelini artırmaya yönelik işyeri ihtiyacının samimi ve zorunlu olmadığını savunmuştur.

1-Davalıların akde aykırılık nedeniyle tahliye kararına yönelik temyiz itirazları yönünden;

Davacı ve davalılar arasında akrabalık bulunduğu ve aynı yerde uzun süreden beri oturdukları dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Akde aykırılık nedeniyle tahliye isteminde bulunulabilmek için kiralananda yapılan tüm tadilatlara kiralayan tarafından açık veya zimni olarak izin verilmemesi gerekir. Davacı kiralayan ile davalı O...D....arasında görülen ve 13.10.2005 tarihinde açılan davasında akde aykırılık oluşturduğu öne sürülen hususların davacının bilgisi dahilinde yapıldığına ilişkin beyanlarda bulunulmuştur. Davacının uzun yıllardan beri bildiği bu duruma ses çıkartmadan kalması halinde yapılan tadilatlara izin veridği ve zımni muvafakatının bulunduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle akde aykırılık nedeni ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir.

2- Davacının işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye isteğinin reddine yönelik temyiz itirazları yönünden;

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Davacının eşinin dava konusu taşınmazda cep telefonu ve bilgisayar satış işi yapacağı bildirilerek işyeri ihtiyacı nedeni ile tahliye isteminde bulunulmuştur. Dinlenen davacı tanıkları ihtiyaçlının işi olmadığını doğrulamışlardır. İhtiyaçlı boşta olduğuna göre mahkemece, bilirkişi aracılığıyla yerinde keşif yapılıp, kiralananın yapılacak işe uygun olup olmadığının saptanması, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davacının ihtiyaca tahsis edebileceği başka bir yeri olduğu kanıtlanamadığı halde yazılı gerekçe ile işyeri ihtiyacı nedenine dayalı istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda 1 ve 2 no'lu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin ve davalılar F.,D.,O., D., O, D. vekili ve davalılardan O. Mobilya Ltd. Şti. vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.