VADE YAZILMAMIŞ BONO * GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEME

Vade yazılmamış olan bono görüldüğünde ödenecek bono hükmündedir.

VADE YAZILMAMIŞ BONO * GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEME
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2013/16785 K: 2013/25070 T: 04/07/13

 

Takip dayanağı bono nedeniyle lehdar tarafından, keşideci borçlu hakkında 08.03.2013 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatılmıştır. Dayanak bonoda tanzim tarihi 21.10.2010 olup, vade tarihinin ise belirtilmediği görülmektedir.

 

Takibe konu bononun tanzim tarihine göre uygulanması gereken 6273 sayılı TTK'nın 689/2.maddesi gereği, “vadesi gösterilmemiş olan bono görüldüğünde ödenir.” TTK'nın 690.maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken TTK'nın 615/1.maddesi gereği bonoda vade gösterilmemiş ise, görüldüğünde ödenmesi gereken bono olarak düzenlendiğinin kabulü zorunlu olup, aynı Kanunun 616.maddesine göre de bu gibi bonoların 1 yıl içinde ibraz edilmemiş olması, TTK'nın 661.maddesi gereği zamanaşımı süresi dolmadıkça, senet keşidecisini sorumluluktan kurtarmaz. Zamanaşımı da bononun en geç ibrazı gereken (1) yıllık sürenin bitiminden itibaren başlar.

O halde mahkemece, yukarıda açıklanan kurallar ışığında, borçlunun bu yöndeki şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 04.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.