VAKIF HUKUKU • İŞYERİNDE ÇALIŞANLARI DESTEKLEMEK İÇİN KURULAN VAKFA AÇILAN DAVA • GÖREV

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işyerinde çalışanları desteklemek amacıyla kurulmuş olan vakfa işçinin ücretinden kesilen primlerin iadesi için açılan davaya asliye hukuk mahkemesinde bakılması gerekir.

VAKIF HUKUKU • İŞYERİNDE ÇALIŞANLARI DESTEKLEMEK İÇİN KURULAN VAKFA AÇILAN DAVA • GÖREV

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2003/10028 K: 2004/2481 T: 30/03/04

 

Dava dilekçesinde 10.000 Amerikan Doları alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece görev yönünden dava dilekçesinin reddine karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Temyiz süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra (...) gereği düşünüldü:

Davada, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre çalışanları desteklemek amacı ile kurulmuş bulunan davalı vakfa davacının ücretinden kesilmek suretiyle ödenen primlerin iadesi istenilmektedir.

Dava bu niteliği itibariyle işçi işveren ilişkisinden değil, vakıfla yararlanan arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanmakta olup doğrudan genel hükümler çerçevesinde asliye hukuk mahkemesinde bakılıp çözümlenmesi gerekir.

Mahkemece, iddia ve savunma doğrultusunda tüm delillerin toplanıp işin esası hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, olaya uygun düşmeyen gerekçelerle görev yönünden dava dilekçesinin reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin haremin istek halinde temyiz edene iadesine, 30.3.2004.gününde oybirliğiyle karar verildi.