VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Vakıf senedinde yapılması gereken değişikliğin noterde resen düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Vakıf mütevelli heyetinin aldığı kararın notere tasdik ettirilmesi resen düzenlenmiş senet değildir.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2012/6420 K: 2012/8229 T: 02/07/12

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 102.maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, vakıf resim senetle kurulacağı cihetle vakıf senedinde yapılması istenilen değişikliğin de resmi senetle, diğer bir deyimle noterde re'sen düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Vakıf mütevelli heyetinde senet değişikliğine ilişkin olarak alınan kararın noterde onaylanması resmi düzenleme sayılamayacağından davacı tarafa bu eksiklik giderilmek üzere süre verilip ondan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.