VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK • GENEL KURUL KARARI

Vakfın yetkili genel kurulundan usulüne uygun olarak karar alınmadan senette değişiklik yapılması mümkün değildir.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK • GENEL KURUL KARARI
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2011/7361 K: 2011/9427 T: 29/09/11

 

Dava dilekçesinde, vakıf senedinde yapılan değişikliklerin tescili istenilmiş, mahkemece de davanın kabulü ile Üsküdar 9. Noterliği'nin 09.04.2008 tarih 8874 ve 08.09.2008 tarih 21960 yevmiye nolu değişiklik senetlerinin tesciline karar verilmiş, hüküm Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Dava konusu Voleybol Vakfı'nın senedinin değiştirilmesi için Vakfın yetkili genel kurulundan yöntemince herhangi bir karar alınmadan Üsküdar 9. Noterliği'nce düzenlenen 08.09.2008 gün ve 21960 yevmiye numaralı değişiklik senedinin tesciline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelemeksizin hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.