VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK • İZLENECEK YOL

Vakfa ait senedin değiştirilmesinde senette belirlenen usul ve kural uygulanmalıdır.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK • İZLENECEK YOL
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2011/10901 K: 2011/12245 T: 29/11/11

 

Davacı B. Vakfına ait yürürlükteki senedin 12/e maddesine göre, senet değişikliği vakfın kurucular kurulu üye sayısının en az 4/5'inin iştiraki ve iştirak edenlerin en az 4/5'inin oyu ile yapılabilir.

 

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden, vakfın kurucular kurulu üye sayısının senedin 10. maddesine göre 34 kişi olduğu ve senet değişikliği kararının alındığı 13.02.2010 tarihli kurucular kurulu toplantısına asaleten ve vekaleten toplam 25 kişinin katıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı vakfa ait senedin 10. ve 12/e maddelerine göre, senet değişikliğinin kurucular kurulu üye tam sayısının en az 4/5'inin (28 üye) katıldığı ve katı-lanların en az 4/5'inin olumlu oyu ile yapılabileceğinden, mahkemece bu şart gerçekleşmeden alınan karar ve bu karar doğrultusunda hazırlanan senet değişikliğinin tesciline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 29.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.