VASİYETNAMENİN AÇILMASI

Vasiyetnamenin açılması sırasında hak sahiplerine tebligat yapılarak açılma tarihi bildirilmelidir.

VASİYETNAMENİN AÇILMASI
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E: 2012/19384 K: 2012/22909 T: 07/11/12

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

 

Davada; vasiyetçi F.İ.A. Eyüp 5. Noterliği'nin 7 Eylül 2007 tarih .... yevmiye nolu vasiyetnamesinin açılması istenilmiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile vasiyetnamenin açılıp okunmasına karar verilmiş, hüküm Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu vasiyetnamenin incelenmesinde “..Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde sahibi bulunduğumun bilumum menkul ve gayrimenkullerdeki her türlü hak ve hisselerimin tamamının vefatım halinde F.F. kızı 26.06.1951 doğumlu N.P.'ye kalmasını arzulamaktayım bu şekilde vasiyet ediyorum.” diyerek N.P.'yi mirasçı nasbetmiştir.

TMK 596. maddesinde; vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. 2. fıkrasında ise, bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer (vasiyet alacaklısı, mirasçı nasbe-dilen vs.) vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır, hükümleri getirilmiştir.

Mahkemece yargılama aşamasında mirasçı nasbedilen N.P'ye vasiyetçi F.İ.A'nın veraset ilamını sunması için süre verilmiş, N.P. tarafından Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/501 E.-2010/888 K. sayılı ilamı sunulmuştur.

Sözkonusu bu ilam, TMK'nın 598/2. maddesine göre mirasçı nasbedilen N.P.'nin vasiyet alacaklısı olduğuna ilişkin verilen bir mirasçılık belgesidir. Bu belge TMK'nın 495 ve devamı maddelerindeki kanuni mirasçılık (veraset belgesi) değildir. Dosya içerisindeki vasiyetçi F. İ. A.'nın verasete (kanuni mirasçılığa) esas vukuatlı doğum kayıtlarının incelenmesinde vasiyetçinin alt ve üst soy hısımı bulunmamakta olup, tek kanuni mirasçısı TMK'nın 501. maddesine göre Devlet (Hazine) olduğu görülmektedir. Bu durumda, mahkemece vasiyetçinin TMK'nın 496 ve devamı maddelerine göre kanuni mirasçılarının tesbit edilerek (gerekirse bu konuda dava açmak için) Hazineye veya mirasçı nasbedilen N.P'ye süre verilip sonucuna göre kanuni mirasçılara TMK'nın 596/2.maddesine göre vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunabileceklerine ilişkin tebligat yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu hususlara uyulmadan yazılı şekilde eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulmuş olması, doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.