VEKALET ÜCRETİ • UYGULANACAK KURALLAR

Taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığından, vekaletnamenin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan kurallara göre vekalet ücreti hesaplanmalıdır.

VEKALET ÜCRETİ • UYGULANACAK KURALLAR
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2011/13458 K: 2012/312 T: 16/01/12

 

Davacı; Ankara 33. Noterliği'nin 18.10.2001 tarihli 30417 yevmiye nolu vekaletnamesi ile Davalı Şirketin vekilliğini yürütmekteyken Beyoğlu 18. Noterliği'nin 19.06.2002 ve 02.07.2002 tarihli Azilnameleri ile azle-dildiklerini, vekillik süresince görevlerini layığı ile yapıp birçok işi sonuçlandırdıklarını, hatta ilk azilnameden sonra kendilerine teşekkür yazısı gönderildiğini, toplam 63 adet iş ve davada Davalı Şirkete Avukatlık hizmeti verip, azil sonrası bunları tutanaklarla teslim ettiklerini yapılan anlaşma gereği sadece aylık maaşları ödenip, vekalet ücretlerinin ödenmediğini, azil işleminin haksız olduğunu, gerek takip edilip sonuçlandırılan, gerekse azil nedeni ile bırakmak zorunda kaldıkları işler için Avukatlık Kanunu'nun 164.165.168. maddelerine göre 96.730.50 YTL vekalet ücreti alacağı bulunduğunu ileri sürerek, bu miktarın yasal faizi ile birlikte tahsilini istemişlerdir.

 

Davalı; Davacılardan Z.Ç.'ın vekalet verilmesinden kısa süre sonra Özçelik İş Sendikasının Kadrolu Avukatlığını üstlenip vekalet görevinden ayrıldığını, eşi olan diğer davalı H.Ç.'ın ise aylık ücret karşılığı hizmet akti ile yardımca Avukatlık hizmeti yürüttüğünü, Şirketin Ankara Bölgesinde tam gün çalışacak Avukat istihdam etme kararı alındığını, Davacıya bu konuda teklif yapıldığı halde kabul etmediğini, bu davacıya hem aylık ücret ödenip, hem de dosya başına vekalet ücreti ödenmesinin söz konusu olmadığını, kaldı ki takip ettiği bazı dosyalarda, azil sebebi olacak ihmalleri olduğunu, ancak bunların azilden sonra anlaşıldığını, azilin de kendi istekleri üzerine yapıldığını savunup davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; Davanın Reddine karar verilmiş hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar eldeki davada; 18.10.2001 tarihli vekaletnamesi ile Davalı Şirketin vekilliğini yürütmekteylken Beyoğlu 18. Noterliği'nin 19.06.2002 ve 02.07.2002 tarihli Azilnameleri ile haksız yere azledildiklerini, belirterek ödenmeyen vekalet ücretlerinin tahsilini istemişler, davalı ise davacılara aylık ücret ödendiğini ayrıca vekalet ücreti ödenmediğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

İncelenen dosya içeriğine göre taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Yine davalı tarafından azil nedeni olabilecek sebepler de ileri sürülüp kanıtlanamamıştır. Hal böyle olunca mahkemece taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığından davacının vekaletnamenin düzenlendiği tarih itibariyle, ücretinin hesaplanması gerekir. Bu durum da davacıların 02.05.2001 gün ve 4667 sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının 164/4 maddesi uyarınca değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık asgari ücret tarifesi, değeri para ile ölçülebilen işlerde ise tarifenin altında olmamak koşuluyla dava değerinin %5’i ile %15’i arasındaki bir miktarın hesaplanarak ve taleple bağlı kalınarak ödenmesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA nedenidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan hükmün davacılar yararına BOZULMASINA 16.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.