VELAYET • KAMU DÜZENİ • BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI

Velayet kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece boşanma ve ayrılığa karar verilirken velayet de re’sen düzenlenmelidir.

VELAYET • KAMU DÜZENİ • BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2009/13947 K: 2010/15934 T: 04/10/10

 

1-    Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle müşterek çocuk için taktir edilen iştirak nafakasının hükmün kesinleşmesinden ve bu çocuğun anneye tesliminde itibaren başlayacağının tabi olmasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

 

2-    Tarafların diğer çocuğu 05.09.2008 doğumlu G. hakkında, evlat edinmede ana ve babanın rızasının aranmamasına karar verilmiş ve bu çocuğun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda koruma altına alınmış olması, ana ve babanın çocuk üzerindeki velayet hakkını kendiliğinden kaldırmaz ve bu sonucu hasıl etmez. Velayet kamu düzenine ilişkindir. Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken velayeti re'sen düzenlemek zorundadır. (TMK.m.182/1) Tarafların boşanmalarına karar verildiğine göre G'nin velayeti ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.