Vesayet - Yetkili mahkeme

Vesayet işlerinde küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki mahkeme yetkilidir.

Vesayet - Yetkili mahkeme
Yargıtay kararı

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2019 / 2477 E, 2019 / 4571 K.

 

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Kısıtlı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada Akçaabat Sulh Hukuk ve İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevi yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Kısıtlı ..., Akçaabat Sulh Hukuk Mahkemesinin 26.09.2017 tarih ve 2017/602 Esas-2017/911 Karar sayılı ilamı ile TMK'nın 406. maddesi gereğince kısıtlanmış ve annesi ...’ın velayeti altına bırakılmıştır.
Veli, 30.11.2017 havale tarihli dilekçesi ile kısıtlılığının kaldırılması talebinde bulunmuştur.
Akçaabat Sulh Hukuk Mahkemesince, 16.03.2018 tarihli ek karar ile kısıtlının yerleşim yeri adresinin “... Mah. ... Cad. ... Sok. No:30 D:7 .../...” olduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.
İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesince, dosya esasa kaydedilmiş, daha sonra kısıtlı ve velinin kısıtlılığının kaldırılması talebinde bulunması üzerine vesayet makamınca kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin bir karar verilmediği gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.
Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. “Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” TMK'nın 412. maddesinde ise "Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur." hükmü yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan ... Sulh Hukuk Mahkemesince TMK'nın 412/1. maddesine göre verilmiş bir izin kararı olmadığından kısıtlının talebi ile ilgili karar vermekte Akçaabat Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Akçaabat Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 27/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.