YABANCI HAKEM KARARI * KARŞILIKLILIK İLKESİ * DAVA HARCI

Yabancı hakem kararlarının tenfizi için karşılıklılık koşulu aranmaz. Tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacak içerdiğinden dava nispi harca tabidir.

YABANCI HAKEM KARARI * KARŞILIKLILIK İLKESİ * DAVA HARCI
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2012/1885 K: 2012/5598 T: 04/04/12

 

Davacı vekili, taraflar arasında nikel briket maddesinin satımı için 2 ayrı sözleşme imzalandığını, çıkan uyuşmazlığın çözümü ve müvekkilinin davalıdan olan alacağını tahsil etmek üzere sözleşmelerde yer alan tahkim yoluna başvurduğunu, Kore Ticari Tahkim Kurulu'nca yapılan tahkim yargılaması sonunda verilen hakem kararının kesinleştiğini belirterek, Yabancı Hakem Kararının tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili; Tuzla Asliye Mahkemeleri'nin yetkili olduğunu, hakem kararının icra edilebilir nitelikte olmadığını, müvekkilinin tahkim yargılamasında hukuka uygun bir biçimde temsil edilmediğini, hakem kararının kesinleşmediğini, yabancı hakem kararının onanmış aslı ve Türkçe tercümesinin dosyaya sunulmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, Tuzla bölgesinin mahkemenin yetki alanında bulunduğu, hakem kararının kesinleştiği, onaylı Türkçe tercümesinin dosyada bulunduğu, yabancı hakem kararlarının tenfizi için karşılıklılık olmasının zorunlu olmadığı, davalının tahkim yargılamasında usulüne uygun bir biçimde temsil edilmediğini kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 11.11.2008 tarihli yabancı hakem kararının tenfizine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacağın tahsiline yönelik olduğundan dava nisbi harca tabidir. O halde tenfizi istenen karardaki alacak miktarının dava tarihindeki Türk lirası karşılığı tespit edilerek, bu miktar üzerinden Harçlar Kanununa göre nisbi karar ilam harcı alınması gerekirken maktu harca hükmedilmesinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 04.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.