YAKIT ALACAĞI • GEMİ ALACAKLISI • İHTİYATİ HACİZ

Yakıtın gemiye teslim edildiği belli olup, yakıt alacağının gemi alacaklısı hakkı verdiği dikkate alınarak verilmiş olan ihtiyati haciz kararı usul ve yasaya uygundur.

YAKIT ALACAĞI • GEMİ ALACAKLISI • İHTİYATİ HACİZ
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2013/2440 K: 2013/5917 T: 26/03/13

 

İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkilinin gemilere yakıt tedarik eden bir şirket olduğunu, T. Denizcilik Nak. Petrol İşletmeleri Tic. Ltd. Şti. nin Y. isimli geminin malik ve donatanı, E. Nakliyat Tur. Pet. Ür. Lim. İşl. Ters. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ise gemi donatanının nam ve hesabına gemi işleten gemi yöneticisi olduğunu, müvekkilinin Y.A. isimli gemiye seferini tamamlayabilmesi için sefer ihtiyacı ile mahdut motorin tedarik ettiğini, müvekkilinin toplam alacağının 343.159.97 TL.olduğunu, yakıt borcunun ödenmediğini, müvekkilinin toplam alacağının 343.159.97 TL.oldugunu, yakıt borcunun ödenmediğini, müvekkilinin alacağının TTK 1235 maddesi gereğince gemi alacağı mahiyetinde olduğunu, TTK'nın 1236.maddesinin gemi üzerinde kanuni rehin hakkı verdiğini, geminin satılacağı yönünde istihbarat aldıklarını ileri sürerek, 343.159.97 TL.alacak için geminin ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.

 

İhtiyati hacze itiraz eden Y.A. Gemisi Donatanı vekili, müvekkilinin M/F Y.A. gemisinin donatanı olduğunu, geminin 26.03.2010 tarihli sözleşmeyle Erdemler Nakliyat Tur. Pet. Ür.Lim.İşl.Ters.İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti.ne 26.03.2012 tarihine kadar kiralandığını, sözleşmeye göre sözleşme süresince gemiye kiracı tarafından tedarik edilen yakıt ve yağın bedellerinin ödenmesinin tamamen kiracının sorumluluğunda olduğunu, karşı tarafın alacağının gemi alacaklısı hakkı veren alacaklardan olmadığını, yakıt ikmalinin bağlama limanında yapıldığını, söz konusu olayda kaptanın yakıt tedarikine ilişkin hiçbir talebinin olmadığını, zaruret hali bulunmadığını, düzenli bir yakıt tedarikine ilişkin hiçbir talebinin olmadığını, zaruret hali bulunmadığını, düzenli bir yakıt alımı olduğunu, karşı tarafın alacağının gemi alacaklısı hakkı veren alacaklardan olmadığını, yakıt ikmalinin bağlama limanında yapıldığını, söz konusu olayda kaptanın yakıt tedarikine ilişkin hiçbir talebinin olmadığını, zaruret hali bulunmadığını, düzenli bir yakıt alımı olduğunu, yakıt ikmalinin E. Nakliyat ile ihtiyati haciz talep eden arasında imzalanan bir sözleşme neticesinde gerçekleştiğini, kaptanın sadece yakıtı teslim aldığını, bu niteliği ile söz konusu alacağın ihtiyati haciz talep eden ile E. Nakliyat arasındaki adi alacak hükmünde olduğunu savunarak, ihtiyati haciz kararına itiraz etmiştir.

Mahkemece, yakıtın gemiye teslim edildiği, yakıt alacağının gemi alacaklısı hakkı veren alacaklardan olduğu, İİK'in 265.maddesinde sayılan sebeplerin gerçekleşmediği gerekçesiyle, ihtiyati hacze yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati hacze itiraz eden vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yöne bulunmamasına göre, ihtiyati hacze itiraz eden (borçlu) vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyati hacze itiraz eden (borçlu) vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03.15 TL.temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.