Trafik Kazası - Maddi Tazminat -Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015 / 15333 E, 2018 / 7968K.

İşgörmezlik hesabı yapılırken hesap yapan bilirkişinin Aktüerler siciline kayıtlı olması gerekmez.

Trafik Kazası - Maddi Tazminat -Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015 / 15333 E, 2018 / 7968K.
Yargıtay kararı

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki Hakem davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde talep eden davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

Talep eden (davacılar) vekili, 06.06.2014 tarihinde meydana gelen, müvekkili ...'nın eşi, ...'nın babası olan 1975 doğumlu...'nın yolcu konumunda olduğu ve davalı ... şirketine sigortalı olan... plakalı aracın gerçekleştirdiği kazada vefat ettiğini, davalı ... şirketine 31.10.2014 tarihinde yaptıkları başvurunun davalı şirket tarafından müteveffanın araç sürücüsü olduğu gerekçesiyle reddedildiğini, ... Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/13 sorgu nolu tutuklama müzekkeresine göre araçta yolcu olduğu iddia edilen ...'in tutuklandığını, müteveffanın araçta sürücü olduğu kabul edilse dahi müvekkilleri 3. kişi konumunda olduğundan müteveffanın ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanacaklarını, müteveffanın kusursuz olması poliçe limiti dikkate alınarak aktüerya bilirkişisinden hesap raporu aldırılmasını, müteveffanın gelirine dair evrakı ekte sunduklarını, davalıya başvuru yapıldığından temerrüde düşürüldüğünü, davalı şirketin avans faizinden sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı ... için 40.050,00 TL, davacı ... için 500,00 TL olmak üzere şimdilik 40.550,00 TL'nin temerrüt tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline dair karar verilmesini talep etmiştir.
Talep eden davacılar vekili 09.03.2015 tarihli dilekçesi ile, bilirkişi tarafından müvekkillerinin talep edebileceği toplam tazminat miktarının 70.779,00 TL olarak hesaplandığını, HMK'nın 107/2 gereğince taleplerini davacı ... için 153.733,00 TL, ... için 17.046,00 TL olmak üzere toplam 170.799,00 TL'ye artırarak bu miktar üzerinden talebin kabulünü ve bu miktara 26.09.2014 tarihinden itibaren avans faizi işletilmesini talep etmiş, rapordaki aleyhe hususları kabul etmediklerini, karar verilirken her bir davacı için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesini talep etmiştir.
... vekili, ... poliçesi kapsamında teminat altına alınmış olan ...plakalı aracın karıştığı kaza neticesinde başvuruda bulunanlar temlikname ve vekaletnameden anlaşıldığına göre alacaklarının %20'sini temlik etmiş olup bu kısım yönünden davanın reddi gerektiğini, dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre müteveffanın sürücü olduğunun tespit edildiğini, sürücü müteveffa alkollü olarak kazaya sebebiyet verdiğinden rücu hakkı doğduğundan alacaklı borçlu sıfatlarının birleşmesi nedeniyle müteveffanın mirasçılarının dava hakkı bulunmadığından davanın reddi gerektiğini, sürücü yakınlarının 3. Kişi olarak kabulünün mümkün olmadığını, tahkim komisyonu tarafından müteveffanın araçta yolcu olarak kabul edilmesi durumunda sürücü alkollü iken araca bindiğinden ve kendisi de alkollü olduğundan müterafik kusur indirimi yapılması gerektiğini, ayrıca hatır taşıması indirimi yapılması gerektiğini, kusur oranının ... Trafik İhtisas Dairesinden tespit edilmesini, hesaplamanın aktüer siciline kayıtlı bilirkişi tarafından yapılmasını, davacı taraflara ... tarafından maaş bağlanıp bağlanmadığı ve herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığının sorulmasını, hesaplamada gelirin asgari ücret olarak kabul edilmesini, hesaplamanın CSO 1980'e göre yapılmasını ve teknik faizin %3 olarak alınmasını, dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesini talep etmiştir.
Hakem heyetince 17.03.2015 tarih ve 2015/2097 Karar sayılı kararıyla talebin kabulüne dair karar verilmiş olup verilen bu karara itiraz edilmesi üzerine, itiraz hakem heyetince itirazın kısmen kabul kısmen reddi ile hakem heyeti kararının kaldırılarak küçük ...'a velayeten 12.273,12 TL kendi adına asaleten 92.441,52 TL olmak üzere toplam 104.714,64 TL'nin 08.10.2014 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte aleyhine başvuru yapılan ... şirketi ... A.Ş.'den tahsili ile başvuru sahibi ...'ya
kendisine asaleten ...'a velayeten verilmesine, karar verilmiş; karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 8,20 TL kalan onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına 19/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.