YARGITAY BOZMASI • ISLAH

Yargıtay bozmasından sonra ıslah yapılması mümkün değildir. Bozma kararından sonra ek dava ile yeni bir talep ileri sürülebilir.

YARGITAY BOZMASI • ISLAH
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2011/14957 K: 2012/1589 T: 07/02/12

 

Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince:

 

Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz olunmuştur.

Mahkemenin 24.03.2006 tarih ve 2004/369-2006/113 sayılı kararı, dairemizin 08.10.2007 tarih ve 2006/12502-2007/11903 sayılı ilamı ile bozulmuş olup; bozmaya uyulduktan sonra yapılan yargılama sırasında ve 11.01.2011 tarihli dilekçe ile tazminat istemi ıslah edilmiştir. Mahkemece, dava ve ıslah dilekçeleri ile talep edilen maddi tazminat isteminin ödetilmesine karar verilmiştir.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan HUMK'un 84. maddesi ile bu konuya ilişkin 04.02.1948 tarih ve 1944/10-1948/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca; bir yargılama işlemi olan ıslah, soruşturma ve yargılama bitinceye kadar yapılabilir. Karar, temyiz incelemesi sonucunda bozulduktan sonra artık ıslah yapılamaz. Aynı düzenleme, yargılama aşamasında yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın 177/1. maddesinde yer almıştır. Davacı, bozma kararından sonra ek dava yolu ile istemde bulunabilir. Şu durumda, ıslah dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekir. Karar, açıklanan nedenle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda 2 sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının ise 1 sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve temyiz eden davalılar yararına takdir olunan 900.00 TL. duruşma avukatlık ücretinin davacıya yükletilmesine, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 07.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.