YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI - ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Yayın yoluyla gerçekleştirilen eylem aynı zamanda iftira ve hakaret suçu niteliğindedir. Bu nedenle Hukuk Mahkemesinde açılmış olan tazminat davasına da Ceza Kanunu’ndaki uzamış ceza davası zamanaşımı süresi uygulanacaktır.

YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI - ZAMANAŞIMI SÜRESİ
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2012/956 K: 2012/1035 T: 30/01/12

 

Davalılardan F.Ş.'ye yönelik temyiz itirazlarına gelince; dava, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

 

Tazminat davasına konu eylem aynı zamanda iftira veya hakaret suçu niteliğindedir. Tazminat istemi, cezayı gerektiren bir eylemden doğmuş bulunursa, Borçlar Kanunu'nun 60/1.bendindeki zamanaşımı yerine, daha uzun süreli ceza davası zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulur. (BK.m.60/2) 5237 sayılı TCK'nın 267. maddesinde düzenlenen iftira suçu ile aynı Yasa'nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçlarının ceza davası zamanaşımı süreleri, TCK'nın 66/e maddesi uyarınca sekiz yıldır. Şu durumda, B.K. 60/2. maddesinde öngörülen uzamış ceza davası zamanaşımı süresi dolmamıştır. Mahkemece, BK.60/1. maddesinde düzenlenen bir yıllık süre gerekçe gösterilerek zamanaşımı nedeniyle davanın reddi doğru görülmemiştir. Uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekir. Karar, bu bakımdan yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı betten gösterilen nedenle davalılardan F.Ş. aleyhine BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının ise (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle REDDİNE 30.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.