YAZILI DELİL BAŞLANGICI * BONONUN DELİL NİTELİĞİ

Bono zamanaşımına uğramış da olsa, yazılı delil başlangıcı niteliğinde bir belgedir.

YAZILI DELİL BAŞLANGICI * BONONUN DELİL NİTELİĞİ
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2013/13436 K: 2013/23956 T: 01/10/13

 

Davacı; yurt dışında yaşadığını, yakını durumundaki davalıya 5.000 USD borç verdiğini ancak geri ödemediğini belirterek, 5.000 USD'nin davalıdan dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının delil olarak dayandığı bononun zamanaşımına uğradığı, zaman aşımına uğramış bonoların yazılı delil başlangıcı niteliği de olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, bu davasında davalıdan alacaklı olduğunu ileri sürmek ve davalının el ürünü olduğunu iddia ettiğini, 01.01.2001 vade tarihli bonoya dayanmak suretiyle talepte bulunmuştur. Mahkemece bu belgenin yazılı delil başlangıcı niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysaki davada dayanılan bono zamanaşımına uğramış dahi olsa HUMK 292 maddesi hükmüne uygun olarak düzenlenmiş yazılı delil başlangıcı niteliğinde bir belgedir. Hal böyle olunca, davacının iddiasını HUMK 292 maddesi kapsamında her türlü delillerle ispatlayabileceği de gözetilerek bu yöndeki tarafların tanık dahil tüm delilleri toplandıktan sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu yönlerin göz ardı edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 24.30 TL. harcın istek halinde iadesine, 01.10.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.