YAZILI DELİL BAŞLANGICI * TESELLÜM BELGESİ

Teslim edilen mal karşılığında teslim edilenden alınmış olan belgenin alacak davasında yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilmesi mümkündür.

YAZILI DELİL BAŞLANGICI * TESELLÜM BELGESİ
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2013/10894 K: 2013/22898 T: 25/09/13

 

Karar: Davacı, davalıların 2010 yılında Belediye hoparlöründen peşin para ile kiraz alacaklarını duyurduğunu, buna dayanarak kirazları teslim ettiğini, pusula aldığını paranın 10 gün içinde ödeneceği söylendiği halde ödenmediğini, alacağın tahsili için başlattığı icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini ileri sürerek vaki itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

 

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, peşin satışın aksi ispat edilemediğinden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davada davalılara teslim ettiği mal karşılığında pusula aldığını belirterek bu belgeleri dosyaya sunmuştur. 9 adet belge üzerinde yapılan adli tıp incelemesinde 7 adet belgedeki yazıların davalıların elinden çıktığı tespit edilmiştir. Bu belgeler yazılı delil başlangıcı sayılır. Kiraz satışının peşin olduğunu savunan davalıların bu belgeleri davacıya vermeleri de hayatın olağan akışına uygun değildir. Mahkemece, dayanılan belgelerden davalılara ait olduğu belirlenen 7 adet pusulanın yazılı delil başlangıcı olduğu ve dinlenen tanık beyanları ile de bu pusulalardaki kirazların davalılara teslim edildiği ve teslim edilen kiraz bedellerinin ödenmediği kabul edilerek, hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde davanın reddi yönünde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK'un 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.