YETKİ İTİRAZI • AKDİ İLİŞKİNİN KABULÜ • ALACAKLININ İKAMETGAHI MAHKEMESİNİN YETKİSİ

İcra Dairesinin ve Mahkemenin yetkisine itiraz eden davalı taraf, gönderilen malların ayıplı olduğunu ileri sürmüş ve bu şekilde akdi ilişkiyi kabul etmiştir. Bu durum karşısında alacaklının ikametgahı mahkemesinin davaya bakma yetkisi olduğu kabul edilmelidir.

YETKİ İTİRAZI • AKDİ İLİŞKİNİN KABULÜ • ALACAKLININ İKAMETGAHI MAHKEMESİNİN YETKİSİ
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2009/11392 K: 2010/1562 T: 16/02/10

 

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin yetki yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi ve gereği konuşulup düşünüldü.

 

KARAR

Davacı vekili, taraflar arasındaki ticari ilişki nedeniyle müvekkilinin davalı şirkete boya malzemeleri sattığını davalının borcunu ödememesi üzerine girişilen icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini belirterek davalının itirazının iptali ile %40 tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, sözleşmenin Antalya’da yapıldığını, aynı yerde icra edildiğini ve tarafların tüm edimlerinin Antalya’da yerine getirilmesi nedeniyle yetkili İcra Dairesi ve Mahkemenin Antalya olduğunu, ayrıca müvekkilinin davacıya borcunun bulunmadığını, aksine alacaklı olduğunu, davacının teslim ettiği malların bir kısmının ayıplı olması nedeniyle iade edildiğini öne sürerek davanın reddi ile %40 tazminata hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, taraflar arasındaki sözleşmenin Antalya’da kurulduğu ve edimlerin ifasının da burada yapıldığı, ayrıca davalının ikametgahının da Antalya’da olması nedeniyle dava dilekçesinin yetki yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde İcra Dairesinin ve Mahkemenin yetkisine itiraz etmiş ayrıca davanın esasına yönelik olarak da davacı tarafından muvekkiline gönderilen mallarının ayıplı olduğunu öne sürmüş böylece taraflar arasında akdi ilişkiyi kabul etmiştir.Bu durumda mahkemece BK’nın 73/1. maddesi hükmü uyarınca davaya bakma yetkisinin davacı alacaklının ikametgah mahkemesi olduğu düşünülmeden yanılgılı gerekçelerle yazılı şekilde dava dilekçesinin yetki yönünden reddine isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.