YETKİ İTİRAZI • ÖN SORUN • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Yetki itirazı ilk itiraz olup, davanın esasına girilmeden önce yetki itirazı sonuçlandırılmalı ve sonuç taraflara bildirilmelidir.

YETKİ İTİRAZI • ÖN SORUN • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2011/21381 K: 2011/22264 T: 15/12/11

 

Davalı vekili 28.05.2009 havale tarihli dilekçesi ile yetki itirazında bulunmuş, bu itiraz hakkında bir karar verilmemiştir. Yetki itirazı hakkında karar verilmiş olmadığından; yetki itirazının incelenmesinde 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) hükümlerinin uygulanması gerekir. Mahkemelerin yetkisine yönelik itirazlar ilk itirazlardan olup (HUMK. Md. 187/2; HMK.md.116) bu husus mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden ön sorun gibi incelenerek sonuçlandırılır. (HUMK.md. 117, 164/1-2) Hakim ön sorun hakkındaki kararını derhal verir ve iki tarafa bildirir. (HUMK.md. 164/3) Belirtilen bu kurallara uyulmadan yetki konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmeden davanın esasına girilerek hüküm kurulması doğru değildir.

 

SONUÇ

Temyiz olunan hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.