YIKILAN DUVARIN OLUŞTURDUĞU ZARAR - ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

Yıkılan duvardan dolayı açılan tazminat davasının zamaaşımı süresi, duvarın mülkiyetinin kime ait olduğunun davacı tarafından öğrenildiği tarihte başlar.

YIKILAN DUVARIN OLUŞTURDUĞU ZARAR - ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2011/8687 K: 2011/11823 T: 14/11/11

 

Dava, rücuen maddi tazminat istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, zamanaşımı sebebiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı tarafından otopark olarak işletilen alana araç park edilmiş; bu sırada yıkılan duvar sebebiyle araç zarar görmüş ve davacı tarafından araç sigortacısına mahkeme kararı gereğince ödeme yapılmıştır. Eldeki davada, duvarın bulunduğu taşınmazın maliki sıfatıyla davalıdan rücuen tazminat isteminde bulunulmuştur.

Davacı tarafından, aynı gerekçelerle dava dışı kişiler hakkında açılan ve Edremit Asliye 1.Hukuk Mahkemesi'nin 2008/604-2009/437 sayılı dava dosyasında yapılan yargılama sırasında; duvarın bulunduğu taşınmazın, eldeki davanın davalısına ait bulunduğu gerekçesiyle husumet yönünden ret kararı verilmiş ve iş bu dava açılmıştır.

Yargılama sırasında, duvarın bulunduğu taşınmazın malikinin tespiti için keşif yapılmış ve yazılı biçimde zamanaşımı sebebiyle ret kararı verilmiştir.

Somut olayın açıklanan gelişim biçimi, tapu kayıtlarının tedavül durumu ve mülkiyet yönünün, ancak keşif suretiyle belirlenebilmiş olması karşısında; davacının, zarar vereni en erken Edremit Asliye 1.Hukuk Mahkemesi'nin 2008/604-2009/437 sayılı dava dosyasının yargılaması sırasında ve 07.04.2009 gününde öğrenmiş olduğunun kabulü gerekir. Şu durumda, dava tarihi itibariyle zamanaşımı süresi geçmemiş bulunmaktadır. Mahkemece, uyuşmazlığın esasının çözümlenmesi gerekir. Karar, açıklanan sebeplerle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, 14.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.