YOKSULLUK NAFAKASI * BAKIM PARASI ALAN KADIN

Davacı kadının annesinin bakımı için devletçe verilen para, annesinin geçimi için verilmekte olup, davacının bir geliri bulunmamaktadır. Davacı kadın için uygun miktar yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

YOKSULLUK NAFAKASI * BAKIM PARASI ALAN KADIN
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2012/13022 K: 2012/17399 T: 25/06/12

 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

 

2-Boşanma ve ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK md.186/1) geçimine (TMK md.185/3), malların yönetimine (TMK md.223,242,244, 262,264,267,215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK md. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır. (TMK md. 169)

O halde; Türk Medeni Kanunu'nun 185/3.ve 186/3.maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere kadın yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

3-Toplanan delillerden; davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği sabit olmuş ve Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları gerçekleşmiştir. Davacı kadının annesinin bakımı için devletçe verilen para, annesinin geçimi için verilmekte olup, davacının bir geliri bulunmamaktadır. Davacı kadın için uygun miktar yoksulluk nafakası takdiri gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 ve 3.bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.