YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİKTEN DOĞAN ZARAR

Yüksek voltajda elektrik verilmesinden doğan zarardan elektriğin dağıtımını üstlenen şirket sorumludur.

YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİKTEN DOĞAN ZARAR
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2012/3327 K: 2013/2912 T: 19/02/13

 

Davacı vekili, müvekkiline konut paket sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan konutta 03.04.2010 tarihinde elektrikli cihazların tamamının arızalandığını, hasar tutarının ödendiğini, arızanın konut girişinde nötr olması gereken elektrik kablosuna yüksek voltaj ulaşmasından kaynaklandığının tespit edildiğini, davalıların hasar tutarından sorumlu olduğunu ileri sürerek, 3.518 TL'nin avans faiziyle davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı B. Elektrik Dağıtım A.Ş.vekili, hasarın oluşmasında müvekkili şirkete yükletilebilecek bir kusurun bulunmadığını, müvekkili şirketin dağıtımı sisteminin işletilmesinden kaynaklansa idi, aynı binada ve aynı koldan enerji alan diğer müşterilerin de cihazlarının hasar görmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı T. Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili, müvekkili ile diğer davalı arasında imzalanan işletme hakkı devir sözleşmesine göre üçüncü şahısların hak iddiaları başlıklı maddesinde zikredilen davaların sorumluluğunun davalı B. Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm kanıtlara göre, dava dışı S.Y.'ın evinde bulunan elektrikli eşyalarda meydana gelen zararlara elektrik hat-tındaki voltaj yükselmesinin yol açtığını, 220 volt olması gerekirken 300 volt civarında voltaja yükseldiğinin anlaşıldığı, meydana gelen hasarda davalı B.'ın %100 kusurlu olduğu, davalı T.'ın kusurunun ve sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle, 3.518 TL'nin avans faiziyle davalı B.'tan tahsiline, davalı T. yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı B. Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı B. Elektrik Dağıtım A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı B. Elektrik Dağıtım A.Ş. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 30,60 TL.temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.