Zamanaşımına uğramış çek - Yazılı delil başlangıcı

Zamanaşımına uğramış çekler yazılı delil başlangıcı olup, çek lehdarı alacağını genel mahkemede her türlü delil ile ispatlayabilir.

Zamanaşımına uğramış çek - Yazılı delil başlangıcı
Yargıtay kararı

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
2017 / 5424 E, 2019 / 3007 K.

 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, taraflar arasında soba alışverişleri olduğunu ve davalının borçları nedeniyle çekler verdiğini, bu çeklerden dolayı davalının, davacıya bakiye 8.500,00 TL borcu kaldığını, davalının oyalamaları sonucu kambiyo senetlerine özgü takip yapılmadığını, alacağın tahsili için başlatılan ilamsız takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, 8.500 TL davacı alacağının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekilince davaya süresinde cevap verilmemiştir.
Mahkemece verilen mahkemenin yetkisizliği kararı, Dairemiz 29.05.2014 gün, 2014/7354 E. - 2014/10035 K. sayılı ilamı ile “Dava, dava dilekçesinde açıkça belirtildiği gibi alacak davası olduğu halde mahkemece itirazın iptali davası olarak nitelendirilmesi doğru olmadığı gibi; somut olayda yetkili mahkeme belirtilmediğinden usulüne uygun bir yetki itirazı da bulunmadığı gözetilmeksizin yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, taraflar arasında ticari ilişki olduğu, davacının davalıya ne kadar mal teslim ettiği veya davalının davacıya ne kadar ödeme yaptığının tam olarak tespit edilemediği, davacının delil olarak sunduğu çekler toplamının 22.000,00 TL olduğu, davacının bu çeklerden 3.500 TL’lik bir çek ve 5.000 TL’lik bir çekin ödenmediği iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, taraflar arasında satım ilişkisinden kaynaklanan bakiye alacak istemine ilişkindir. Davacı alacak dayanağı olarak 5 adet çek ibraz etmiş olup, bu çeklerden 31.12.2009 ve 30.01.2010 tarihli 5.000’er TL bedelli 2 adet çekte davalı keşideci, davacı ise ilk ciranta konumundadır. Bu nedenle her iki çek nedeniyle davacı, davalı ile aralarındaki temel ilişkiyi ispatlamakla yükümlüdür. Zaman aşımına uğramış çekler, yazılı delil başlangıcı olup, davacı temel ilişkiyi tanık dahil her türlü delille ispatlayabilir. Mahkemece dinlenen davacı tanığı ..., davacı tarafın gönderdiği sobaları davalıya kendisinin teslim ettiğini belirtmiş olup, bu durumda davacı iddiasını ispatlamış olduğundan, davanın kabulü gerekirken eksik inceleme ve yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 08/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.