ZAYİ OLAN ÇEKİN İPTALİ * ZAYİ OLAN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİ

Temyiz eden 3. kişi temyiz itirazında mahkemece iptale karar verilen çeklerden keşidecisinin M.Ç. olduğu Banka Bakırköy Şubesine ait çekin de meşru hamilinin kendisi olduğunu bu nedenle sözkonusu çeke yönelik iptal kararı verilmesinin yasaya aykırı bulunduğunu ileri sürmüştür. Temyiz itirazına konu çek hakkında yargılama sırasında yapılmış bir itiraz olmadığından mahkemece 3. kişinin itirazına konu çekin meşru hamili olduğunu iddia eden ve bu konudaki delillerin temyiz dilekçesine eklemiş bulunan 3. kişi H.M. San. ve Tic.A.Ş.'nin bu konudaki iddiasının değerlendirilerek sonucuna göre anılan çek hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden keşdecisi M.Ç. olan çek hakkındaki iptal kararının bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

ZAYİ OLAN ÇEKİN İPTALİ * ZAYİ OLAN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİ
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2009/6897 K: 2011/821 T: 26/01/11

 

Hasımsız olarak açılan davada İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 25.12.2008 tarih ve 2008/502 -2008/731 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi üçüncü kişi H.M. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruma tutanakları ve tüm belgeler okunup ,incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, müvekkili şirketin hamili olduğu çeklerin çalındığını ileri sürerek, dilekçede belirtilen çeklerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu keşidecisi B.K. olan İş Bankası Paşabahçe Şubesine ait, 348422 hesap nolu, 3128372 çek nolu 31/11.2008 keşide tarihli 2.500.00 YTL bedelli, keşidecisi A.A. olan Halk Bankası Topkapı Şubesi'ne ait 1001345 hesap nolu, 1863338 çek nolu, 31.11.2008 keşide tarihli, 2.500.00 YTL.bedelli, keşidecisi C.K. olan İş Bankası Mercan Şubesine ait 385653 hesap nolu 2028730 çek nolu 31.10.2008 keşide tarihli 3.500.00 YTL. Bedelli, keşidecisi M.Ç. olan For-tisbank Bakırköy-Çarşı şubesine ait 300010108 hesap nolu 13313 çek nolu, 31.12.2008 keşide tarihli, 4.000.00 YTL. Bedelli keşidecisi S.D. olan Ziraat Bankası Erzurum Şubesine ait 27467449-5002 hesap nolu 0548666 çek nolu 30.10.2008 keşide tarihli 1.400.00 YTL. Bedelli ve 20.09.2008 keşide tarihli, 900.00 YTL. Bedelli ve H.M. A.Ş. tarafından ibraz edilen 30.10.2008 keşide tarihli, 4000.00 YTL. Bedelli çekler hakkında ise konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Kararı, 3. kişi H.M.San. ve Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Dava, davacının hamili olduğu çeklerin çalındığı iddiasıyla iptalleri istemine ilişkindir. Hasımsız olarak görülen davanın yapılan yargılaması sırasında

H.M. San. ve Tic. A.Ş. tarafından iptal edilen çeklerden birinin meşru hamili olunduğu iddia olunmuş, mahkemece anılan 3. kişi ve diğer bir 3. kişi tarafından ibraz edilen çekler hakkında iptal kararı verilmemiş, diğer çekler hakkın-daki iptal istemi ise kabul edilerek zayi nedeniyle iptallerine karar verilmiştir. Ancak, temyiz eden 3. kişi temyiz itirazında mahkemece iptale karar verilen çeklerden keşidecisinin M.Ç. olduğu Fortisbank Bakırköy Şubesine ait çekin de meşru hamilinin kendisi olduğunu bu nedenle sözkonusu çeke yönelik iptal kararı verilmesinin yasaya aykırı bulunduğunu ileri sürmüştür. Temyiz itirazına konu çek hakkında yargılama sırasında yapılmış bir itiraz olmadığından mahkemece 3.kişinin itirazına konu çekin meşru hamili olduğunu iddia eden ve bu konudaki delillerin temyiz dilekçesine eklemiş bulunan 3. kişi H.M. San. ve Tic. A.Ş'nin bu konudaki iddiasının değerlendirilerek sonucuna göre anılan çek hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden keşdecisi M.Ç. olan çek hak-kındaki iptal kararının bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmü temyiz eden 3. kişi H.M. San. ve Tic. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın anılan 3. kişi yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 26.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.