ZİMMET PARASININ FAKİRLERE DAĞITIMI

Belediye adına fakire dağıtılan parada zimmet kastı yoktur.

ZİMMET PARASININ FAKİRLERE DAĞITIMI
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E: 2009/300 K: 2012/6689 T: 12/06/12

 

Mahalli Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

 

Sanık müdafiin duruşmalı inceleme talebinin, sanığa tayin olunan cezanın miktarı nazara alınarak 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'un 318. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dosya kapsamı ve oluşa göre sanığın Türkiye Jokey Kulübü tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı oluru ile başkanlığını yürüttüğü Y. Belediyesi'nce düzenlenecek mahalli at yarışı organizasyonunu desteklemek amacıyla gönderilen 3 milyar TL.parayı bu işte kullanmak üzere encümen kararına istinaden bankadan çektirerek yasal kesintiler nedeniyle 2.964.000.000 TL.olarak uhdesine aldıktan sonra 964.000.00 TL.sini maledindiğinde tereddüt bulunmamakta ise de, at yarışının yapılamaması nedeniyle amacına uygun kullanılamayan paranın 2 milyar TLsi ile R. ayında erzak alarak belediye adına fakirlere dağıttığına ilişkin tanık beyanları ve resmi yazılarla desteklenen istikrarlı savunmaları, bu amaçla harcanmış olması durumunda söz konusu miktar bakımından sanığın zimmet kastı ile hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği ve bunun sonucunda zimmete geçirilen miktarın azalacak olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın zimmete geçirilen malın iadesi dolayısıyla indirim öngören 248. maddesi ile değerinin azlığı nedeniyle indirim öngören 249. maddesinin uygulanma olasılığının gündeme geleceği de dikkate alınarak yardım dağıtımına ilişkin olarak ibraz edilen listelerde yer alan şahısların usulen çağrılarak gerçekten yardım alıp almadıkları hususunda tanık olarak dinlenmelerinden sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeksizin eksik soruşturma ve paranın tümünün zimmete geçirildiğinin kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.